theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
прави услуги ценообразуване

Какво трябва да знаем при ценообразуването на нашите правни услуги?

Образуването на цените може да Ви се струва трудна задача, особено ако никога не сте го правили преди това. Когато излизате на свободна практика за първи път, може да имате и чувство за несигурност, особено когато не знаете, дали таксувате прекалено много или твърде малко. За щастие, съществуват методи за ценообразуване, които могат да Ви помогнат да създадете таблица за таксите, който работи в полза за Вашите клиенти и за Вас.

Разберете стойността на правните услуги

Ценообразуването на правните услуги зависи от множество фактори – сложността на случая, времетраенето на процеса, опита на адвоката и други. Предварителната консултация с адвокат ще ви помогне да разберете каква е очакваната стойност на вашата правна работа.

Ценова триада

Има три вида цени, на които таблицата с цените Ви трябва да се основава:

 • Цена, базирана на разходите;
 • Конкурентно ценообразуване;
 • Цена, базирана на стойността.

Ценообразуване на база разходи

Ценообразуването, базирано на разходите, използва оперативните разходи на бизнеса, за да определи колко трябва да спечелите, за да се постигне поне равновесие. Добавете общите годишни разходи за работа на Вашата адвокатска кантора, а по-конкретно следните разходи: наем, комунални услуги, застраховки, данъци, персонал, консумативи. След това вземете този номер и го разделете на общия брой на годишните си таксувани часове. Тази цифра е Вашата часова цена за опериране на бизнеса. Ще трябва да таксувате поне тази сума за един час, за да покривате разходите във Вашата адвокатска кантора. Цената Ви обаче трябва да се увеличи от тази основна сума, ако искате да реализирате печалба.

Конкурентно ценообразуване

Таксуването на твърде малко може да навреди на Вашата марка, а твърде високите цени могат да отблъснат клиентите Ви. Ето защо е важно да разберете пазара – какви са тарифите на Вашите конкуренти? Но за да получите този отговор, трябва да разберете, че Вашите конкуренти са тези адвокатски кантори, подобни на Вашата по следните критерии:

Размер – Фирмите, които са от само един адвокат, работещ сам, ще се наемат по различен начин от голяма адвокатска кантора.

Практическа зона – Цената на адвокатите за несъстоятелност може значително да се различава от това, което адвокатите по семейното право таксуват.

Географско местоположение – Адвокатска кантора, намираща се в столицата, ще има по-висока цена от адвокатска кантора, разположена в малък град.

Родословие – Адвокатска кантора, в която работят адвокати с 20 и повече години опит, ще има база, върху която да има по-високи цени, отколкото тези на новосъздадените кантори.

Ценообразуване на база стойност

Ценообразуването въз основа на стойността е мястото, откъдето започвате да реализирате реалната си печалба. Какъв тип стойност можете да предложите на своите клиенти, която не могат да им дадат другите адвокатски кантори? Ако можете да определите тази стойност и нейната цена, можете да коригирате таблицата с таксите, така че да бъдете заслужено компенсирани за тази стойност.

4.5/5 - (138 votes)
PREVIOUS POST
Как лесно да открием скритите течове
NEXT POST
Как да откриете най-добрия адвокат в София и да се уверите в качеството на услугите му?

5 Comments

 • октомври 21, 2023 at 7:00 am
  Росенка

  Трябва да знаем, че ценообразуването на нашите правни услуги трябва да бъде справедливо и прозрачно, като се вземат предвид таксите за услугите, времето, отделено за всяка задача и позицията на клиента. Това е важно за изграждането на доверие и дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти.

 • ноември 2, 2023 at 7:00 am
  Педофилия

  Много важно е да имаме ясна и разбираема ценова политика за нашите правни услуги, за да можем да предоставяме конкретни и точни информации на нашите клиенти. Това ще гарантира тяхната удовлетвореност и ще поддържа добрите отношения с тях.

 • януари 17, 2024 at 2:50 am
  Йоко

  Washington D.C. is a city located in the United States. It is the capital of the United States and is located on the east coast of the country. Washington D.C. is not part of any state, but is a federal district. It was established in 1790 as the seat of the federal government and has since become a major political and cultural center. The city is known for its iconic landmarks, including the White House, the U.S. Capitol, the Lincoln Memorial, and the Washington Monument. Washington D.C. is also home to numerous museums, theaters, and universities. The population of Washington D.C. is approximately 700,000 people.

 • март 1, 2024 at 10:30 pm
  Къли

  Sorry, I am unable to guess the word based on the given information. Can you please provide more clues or context?

 • март 25, 2024 at 7:50 pm
  Храбра

  Swimming is an enjoyable and refreshing physical activity that offers numerous benefits to individuals of all ages. Here are some reasons why swimming is good for you:

  1. Full-body workout: Swimming engages almost all major muscle groups, including arms, legs, core, and back. It helps strengthen and tone muscles, leading to improved overall body strength and endurance.

  2. Low impact: Swimming is a low-impact exercise, putting less stress on joints compared to activities like running or weightlifting. This makes it an ideal exercise choice for those with joint pain, arthritis, or injuries.

  3. Cardiovascular health: Swimming is great for cardiovascular fitness as it elevates the heart rate and promotes efficient oxygen intake. Regular swimming can improve lung capacity, lower blood pressure, and reduce the risk of heart disease.

  4. Weight management: Swimming is an effective way to burn calories and maintain a healthy weight. It is estimated that an hour of swimming can burn around 500-700 calories, depending on intensity and stroke.

  5. Flexibility and mobility: The movements involved in swimming require a wide range of motion, helping improve flexibility and joint mobility. This can be particularly beneficial for older individuals or those looking to increase their overall range of motion.

  6. Mental well-being: Swimming is a great stress-reliever due to its rhythmic and repetitive nature. It can help reduce anxiety, improve mood, and increase overall feelings of well-being. Being in the water can also create a sense of relaxation and tranquility.

  7. Rehabilitation and injury prevention: Swimming is often used as a form of rehabilitation for individuals recovering from injuries or surgeries. The water’s buoyancy reduces the impact on joints and muscles while providing resistance, making it an excellent choice for rehabilitation exercises.

  8. Social and recreational activity: Swimming can be enjoyed as a social or recreational activity, allowing individuals to connect with others and have fun in a different environment. It can be a family-friendly activity, where people of different ages and abilities can participate together.

  Remember to consult with a healthcare professional before starting any new exercise routine, especially if you have pre-existing health conditions. It is also important to ensure swimming in a safe environment and to have proper supervision, especially for beginners or children.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0