theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Министерство-на-туризма-иска-да-има-думата-за-перките-в-Черно-море

Министерство на туризма иска да има думата за перките в Черно море

От ключово значение за изпълнението на Стратегията за енергия от възобновяеми източници в морето е намирането на баланс между прогреса в сферата на енергетиката, запазване на природните дадености и съответно поминъка на местното население в черноморските региони. Това е становището на Министерство на туризма относно Законопроекта за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, въпреки че такова не е поискано официално от водещата комисия по енергетика. МТ припомня, че Европейският съюз е изключително стриктен в приложението на своето законодателство по отношение опазването на околната среда. В този смисъл и изпълнението на Стратегията за енергия от възобновяеми източници в морето трябва да протече при много стриктни условия, които да гарантират това равновесие. Туристическият сегмент е основен икономически отрасъл за България, който формира между 8% и 9% от БВП на страната ни. Именно поради това, интересите на сектора трябва да бъдат защитени и да се намери финия баланс между енергийното развитие и иновациите, настояват от МТ. Оттам са категорични, че ще продължат да защитават поминъка на черноморските общности. Министерството представя и своите бележките по законопроекта: 1. Относно понятието „морски пространства“ Предметът на законопроекта включва уреждането на обществените отношения, свързани с производството на електрическа енергия от вятърни електроцентрали в морските пространства, както и на предварителните проучвания за тяхното изграждане, експлоатация и премахване. Съгласно Закона за Черноморското устройство Черноморското крайбрежие обхваща акваторията на Черно море, с широчина 200 м, измерена от бреговата линия. Това води до извода, че акваторията на Черно море също попада в дефиницията за морски пространства на законопроекта и че съответно и тя ще е обект на дейностите, регламентирани в проекта. На морските плажове и прилежащата им акватория се осъществява туристическа дейност, те се управляват и поддържат чрез възлагането им на концесия или отдаване под наем по реда на Закона за концесиите, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за туризма. Достъпът до тях и ползването им е конституционно гарантирано право. В този смисъл, Министерството на туризма изразява становище, че акваторията на Черно море, с ширина от 200 м., измерена от бреговата линия следва да бъде изключена от приложния обхват на законопроекта и съответно да се промени дефиницията на понятието „морски пространства“, с която той борави. 2. Относно Плана за развитието на енергийните мощности (ПРЕМ) ПРЕМ определя приоритетните зони за изграждане и експлоатиране на вятърни електроцентрали, в това число тяхното съответствие със зоните за туристически и рекреационни дейности (арг. чл. 12, ал. 4, т. 4, б. „д“). В тази връзка, МТ счита за необходимо и министърът на туризма да бъде сред лицата, предвидени в чл. 14, които съгласуват проекта на План. 3. Относно приоритетните и неприоритетни зони за изграждане и експлоатиране на вятърни електроцентрали Законопроектът предвижда приоритетни и неприоритетни зони за изграждане и експлоатиране на вятърни електроцентрали, като по-завишените изисквания, при съпоставка на текстовете в проекта, са по отношение на концесията, която ще се възложи в приоритетна зона. Безспорно, за неприоритетните зони акцент е поставен върху разрешението за проучване, но потенциалът при една положителна оценка, е субектът, извършващ проучването да получи концесия по право по смисъла на чл. 30, ал. 2, т. 4 от проекта. Неприоритетните зони не са предмет на Плана за развитие на енергийните мощности, т.е при тяхното определяне няма съгласувателна процедура, която представлява форма на институционален контрол и от други заинтересовани институции, като посочените в чл. 14 от проекта. Отделно от това, в законопроекта е предвидено, че до определянето на приоритетни зони чрез приемането на Плана за развитието на енергийните мощности, всички зони в морските пространства се считат за неприоритетни (арг. от чл. 11, ал. 4), т.е концесията ще се получава при по – облекчен режим и без съгласуване от заинтересованите институции. В тази връзка МТ предлага дейността по изграждане и експлоатация на вятърни електроцентрали в морските пространства да се осъществява само в приоритетни зони, определени в Плана за развитие на енергийните мощности. 4. По отношение на отговорността и гаранциите на концесионерите В законопроекта е предвидено, че: „Обектът на концесия включва и ….. линейната инфраструктура до точката на присъединяване (чл. 21, т. 3), като точката на присъединяване следва да боде на сушата (чл. 8, ал. 3). Същевременно не е регламентирано как подобни действия ще се отразят на правата и задълженията по действащи договори за концесия или наем на морски плажове и на съответните икономически субекти, които упражняват правата по тях. В Раздел ІІ „Гаранции за изпълнение“ от законопроекта са уредени различни видове гаранции, обезпечаващи изпълнението на договора за концесия за строителство на вятърна електроцентрала, в това число и по отношение на отговорността на концесионера за опазване на околната среда. Министерството на туризма предлага да бъде гарантирана отговорността на концесионерите на вятърни електроцентрали и за вреди при осъществяване на линейната свързаност, с която се засягат туристическите и рекреационни дейности на морските плажове. В заключение МТ подчертава, че при регламентирането на подобен тип отношения водещ следва да е балансираният подход, непозволяващ доминирането или колизията между различните видове икономически дейности. От министерството се надяват, че при разглеждане на законопроекта между първо и второ четене ще бъдат взети под внимание направените бележки, така че да се гарантира безпроблемното осъществяване на туристическите и рекреационните дейности по морските плажове. Законът следва да гарантира правата, както на икономическите субекти, така и на всички туристи, и граждани на Република България.

4.4/5 - (109 votes)
PREVIOUS POST
Дамите в червено – Кайли Дженър и дъщеря ѝ Сторми в центъра на вниманието
NEXT POST
ЕП смекчи позицията си за новите геномни техники в земеделието
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0