theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Проект-„Социален-диалог-за-устойчиво-развитие-и-достоен-труд”-(sdsd)-–-добри-практики-за-бизнеса

Проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд” (SDSD) – добри практики за бизнеса

Проектът се изпълнява от Българска стопанска камара (БСК) в партньорство с Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерация на норвежките предприятия (NHO) и Норвежката конфедерация на синдикатите (LO). Проектът се реализира с финансиране от Норвежкия финансов механизъм (Innovation Norway) по линия на „Социален диалог и достоен труд“. Основна цел на проекта е изграждане на капацитет на социалните партньори в България за социален диалог, фокусиран върху устойчивото развитие, заетостта и достойния труд. В сътрудничество с браншовите организации на работодателите и синдикатите са идентифицирани и проучени редица практики на социалните партньори в Норвегия, като: Постигане на целите на Зелената сделка Кръгова икономика Стратегия за пластмасите и пластмасовите продукти за еднократна употреба Устойчивост на храните Норвежки план за действие по климата Разработване на ESG доклад (екологично, социално и корпоративно управление) Макар Норвегия да прилага европейското законодателство в изброените направления, в редица случаи амбициите на страната надвишават приетите в Европа, докато в други направления са по-консервативни, като се отчита тежестта, която следва да поеме бизнесът и съответно са съгласувани по-дълги хоризонти. Избраните стратегически документи съдържат много възможности за развитие на индустрията и предоставят идеи, които биха допринесли както за по-висока ресурсна ефективност, така и за добри бизнес практики. Политиката на Европейската комисия, залегнала в Зелената сделка е продължение на приетите инициативи за намаляване на емисиите на въглероден диоксид, а и слага основите на политиките за по-добро управление на отпадъците, включвайки изисквания за пластмасовите продукти за еднократна употреба, текстилните отпадъци и кръговата икономика. Разработената визия на Норвежкото правителство е насочена към зелен индустриален напредък, за което са нужни инвестиции в подходяща инфраструктура, суровини, капитал и работна сила с подходящи компетенции и добре функциониращ капиталов пазар и данъчна система. Предпоставките за успех в екологичната промяна са: наличие на добре управлявани, ценни природни ресурси; създадена индустриална структура с международна тежест в областта на енергетиката, корабоплаването, аквакултурите и преработвателната промишленост; икономика с висока степен на доверие, организация и тристранно сътрудничество с ефективен пазар на труда. Сред мерките на правителството са създаване на национална стратегия за подготовка на зелени индустриални зони и индустриални паркове с международни конкурентни предимства; изготвяне на стратегия за минералите с цел развитие на най-устойчивата минерална индустрия в света; мобилизация на възможно най-много частен капитал за „зелена“ промяна и други. Кръговата икономика, като направление от „Зелената сделка“, е насочена към преработвателната промишленост. Основна характеристика на кръговата икономика е нейното прилагане в отделни компании, които са важно звено за създаване на стойност и заетост в цялата страна – те са най-големият потребител на норвежка хидроенергия; с добре функциониращо сътрудничество между служители, собственици/мениджмънт и власти; развиват иновации в процесите и околната среда; имат добро оборудване, способно да поеме водеща роля в кръговата икономика; предлагат усъвършенствани и екологично чисти продукти. Специално внимание е отделено на отпадъците от преработващата промишленост – генерира по-малко от 4% от неопасните отпадъци и около 45% от всички опасни отпадъци. Секторът развива научноизследователска и развойна дейност за намаляване на риска, за използване на отпадъците. Материали, които преди са били определени като отпадъци, са предефинирани като странични продукти; относително постоянни количества неопасни отпадъци; материалното рециклиране увеличено от 45% за 2008 г. до 55% за 2015 г.; отчитат се много недостатъци на данните за неопасни и опасни отпадъци. Стратегическите области на развитие на кръговата икономика са свързани с пазара, финансирането, картографиране на материалните системи и компетенциите, създаване на подходящи мерки и рамкови условия. Пластмасите са друго направление на „Зелената сделка“ в политиката на ЕК. Норвегия се съобразява с Директивата за пластмасовите продукти за еднократна употреба на ЕС и е въвела изисквания за съдържанието на рециклирани суровини в продуктите, намаляване на отпадъците от опаковки, ограничения за добавени микропластмаси към продуктите и дълготрайните и многократно използваните продукти са основните направления за развитието на индустрията за пластмаси. Цел е увеличаване използването на рециклирана пластмаса в новите продукти и осигуряване на по-добро управление на отпадъците от продуктите за еднократна употреба /ППЕУ/. Частният сектор в Норвегия е разработил доброволни мерки за намаляване на потреблението и въздействието върху околната среда на ППЕУ. Специфично внимание е отделено на найлоновите торбички – финансират се иновативни проекти и са разпределени 105 милиона крони за 123 проекта с цел намаляване на екологичните проблеми от използването им. Приоритетите в политиката за храните са насочени към разработване на цялостна политика за хранене и здраве – устойчивост, добро здраве и безопасност, здравословна и висококачествена храна, мониторинг на норвежката диета, съобразяване с националната стратегия срещу антибиотичната резистентност, сътрудничество с индустрията, намаляване на хранителните отпадъци чрез индустриално споразумение от 2017 г., проследяване на Националния план за действие за по-добро хранене. Засегнати са различни видове етикетиране и създаване на идентичност на норвежки продукти, програми за образоване на младото население за здравословната диета, морските дарове и повишаване на репутацията на норвежките храни и напитки, съгласно стратегията Food Nation Norway, активна индустриална политика и връзка със секторите на земеделието, туризма и други. При проведените дискусии и обучения със заинтересования бизнес и синдикалните организации в нашата страна бяха анализирани възможностите за разширяване на сътрудничеството на ниво предприятие, за включване на проблемите на устойчивото развитие в колективните трудови договори и за разширяване на информираността и приобщаването на работниците и служителите. Дискутирани бяха подходите, залегнали в стратегическите документи и начините за прилагането им в България, както и направленията, в които могат да бъдат постигнати по-добри резултати при прилагането на зелената сделка, кръговата икономика и управлението на отпадъците от пластмаси. Интересни дискусии бяха проведени в сектора на храните и прилагането на националната диета и етикетирането на храните, произведени в България. За повече информация посетете страницата на проекта: https://sdsd.bia-bg.com

4.6/5 - (46 votes)
PREVIOUS POST
Хороскопът ви за 9 февруари
NEXT POST
ВУЗФ и СБУ връчват първите Годишни награди за образование по икономика в средните училища за 2023 г.
15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0