theme-sticky-logo-alt
theme-logo-alt
Слоят-с-допустимите-площи-се-заменя-със-система-за-геопространствено-заявяване

Слоят с допустимите площи се заменя със система за геопространствено заявяване

До 22 юни кандидатите в Кампанията за директните плащания могат да дават предложения по измененията в Наредба 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол ИСАК, припомнят от Министерството на земеделието. Въпреки опитите да изпълним еврозаконодателството обаче, вместо да подадат заявленията си по електронен път, земеделците отново не по своя вина бяха поставени в неудобно положение. Поради критичното забавяне на СЕУ и за да не провалят кампанията, земеделските служби отново върнаха старата система с очертаване на място. Затова е важно да се проследят промените в Наредба 105, по които очевидно всички трябва да действат през следващата година пишат от Синор.бг С поправките в наредбата се отменя създаването на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане“. Вместо него контролът ще се извършва през системата за мониторинг на площта и система за геопространствени заявления и за заявления въз основа на броя на животните, които са части от интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и надграждането на интегрираната система за контрол и санкции, създадена и поддържана от Разплащателната агенция. За да бъдат защитени финансовите интереси на Европейския съюз, се въвеждат системи, гарантиращи, че финансовите интервенции по линия на ЕФГЗ и ЕЗФРСР са действително проведени и са изпълнени правилно, като същевременно се запазва съществуващата рамка за добро финансово управление. Системите включват извършването на проверки на бенефициентите чрез оценка на спазването от тях на критериите за допустимост и на други условия, както и на задълженията, определени в Стратегическия план и приложимите правила на Съюза, четем в мотивите към . Запазват се съществуващите основни елементи на интегрираната система за администриране и контрол, по-специално разпоредбите за идентификация на земеделските парцели, системата за регистрация на кандидатите, на заявленията за подпомагане и на заявките за плащане и системата за контрол. Продължава да се използват данните или информационните продукти, предоставяни по програма „Коперник“, за да се гарантира, че на цялата територия на страната са на разположение изчерпателни и съпоставими данни за целите на мониторинга на политиката. За тази цел интегрираната система за администриране и контрол включва също така система за мониторинг на площта. Като част от системите за управление, интегрираната система за администриране и контрол гарантира, че агрегираните данни, предоставяни в рамките на годишното докладване за качеството на изпълнението, са надеждни и проверими. Данъчна тежест за земеделците-арендатори Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) е базирана на референтен парцел – физически блок и се актуализира чрез ортогонални изображения на три години, като се ползват и данни от системите за геопространственото заявление и мониторинг на площ. Всеки референтен парцел в системата е идентифициран с уникален идентификатор с неговите граници, начин на трайно ползване (според земното покритие), както и наличните ландшафтни характеристики, когато това е възможно и приложимо. Идентифицирането на бенефициента се извършва чрез уникален регистрационен номер, които се издава веднъж при подаване на първото заявление за подпомагане и кандидатът участва с този номер по всички схеми, мерки и интервенции, финансирани до момента по ОСП. Създават се електронни средства за комуникация между бенефициента и органите, гарантиращи надеждността на предаваните данни. В система за електронни услуги е изградена система за подаване на жалби от страна на бенефициентите. Системата за заявления е електронна, за ежегодно подаване на заявления и съдържа цялата необходима информация, позволяваща да бъдат проверени условията за допустимост, както и условията и изискванията, свързани с предварителната условност. Системата за мониторинг на площ ще се прилага през 2023 поне за всички монитируеми (чрез възможностите на спътниците Сентинел) критерии и условия за допустимост, за всички интервенции, за които поне един критерий или условие за допустимост може да бъде монитируемо. Предвидена е и оценка на качеството на системата за идентификация на земеделските парцели, на системата за геопространствени заявления и на системата за мониторинг на площта. За набавянето на информацията, която трябва да бъде изпращана на Комисията, се предвижда във възможно най-голяма степен да се използват възможностите на информационните технологии. Въвежда се надеждна и съвременна система за управление на заявленията за подпомагане, чрез която да се осигурява комуникация по електронен път. В геопространственото заявление е включена необходимата информация за управлението на интервенциите, основаващи се на площта, в рамките на интегрираната система за администриране и контрол, както и данни за изискванията във връзка с предварителните условия. Използват се предимствата на цифровизацията, като по правило се използват електронни средства за цялата комуникация с бенефициентите. За да се стимулира опростяването, доколкото е възможно се използва информацията, необходима за управлението на интервенциите – от източници на данни, които са на разположение на администрацията. За да се улесни процесът на подаване на заявления за подпомагане, се предоставят предварителни данни за заявление за подпомагане, съдържащи цялата информация, която е от значение за бенефициентите и която е актуализирана. От ДФЗ гарантират, че СЕУ работи перфектно Осигурява се възможност за извършване на изменения в подадените заявления чрез предоставяне на насочващи предупреждения, чрез които бенефициентът да получи помощ при идентифицирането на потенциалните случаи на неспазване и да подаде правилно заявление. С оглед на правилното управление на интервенциите обаче кандидатите за субсидии продължават да носят отговорност за подаденото заявление за подпомагане. В интерес на предотвратяването на нередности се дава възможност за извършване на изменения или за оттегляне на заявленията за подпомагане в рамките на определен срок, гласят промените в наредба 105. Със система за електронни услуги има възможност за подаване на жалби от страна на бенефициентите. Ще се обобщават данните за подадените заявления и информацията, позволяваща да бъдат проверени условията за допустимост, както и условията и изискванията, свързани с предварителната условност. Системата за мониторинг на площ ще се прилага през 2023 поне за всички монитируеми (чрез възможностите на спътниците Сентинел) критерии и условия за допустимост, за всички интервенции, за които поне един критерий или условие за допустимост може да бъде монитируемо. За да се прецизира началната дата за извършване на заснемане при обновяване на Цифровата ортофото, вместо досегашния срок 1 юни, актуализацията ще става от 15 май.

4.5/5 - (110 votes)
PREVIOUS POST
ЕК предлага мащабна реформа на Митническия съюз, ориентирана към данните
NEXT POST
Пътна карта за професиите в сферата на устойчивостта поставя основите за развитието им

1 Comment

  • януари 25, 2024 at 2:20 pm
    Адриана-Мария

    Това е много интересно развитие! Надявам се, че системата ще улесни процеса на заявяване и ще намали бюрокрацията.

15 49.0138 8.38624 1 1 4000 1 https://p2websites.be 300 0